Privacyverklaring GGD Fryslân

Bij GGD Fryslân zien we het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy, als gebruiker van onze diensten en website, te respecteren en te beschermen. In deze privacverklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als je gebruik maakt van onze diensten en website. De Nuchtere Fries is een project dat onder GGD Fryslân valt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van GGD Fryslân. Bij GGD Fryslân is het respecteren en beschermen van jouw privacy ons uitgangspunt. Het zijn en blijven jouw persoonsgegevens en je kunt erop vertrouwen dat wij op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Onze contactpersoon voor jouw vragen over privacy

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming die de goede naleving van de privacyregels bewaakt. Dit is mevrouw mr. A. Iličić. Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens stuur dan een mail aan privacy@vrfryslan.nl.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Ook jouw BSN, telefoonnummer en IP-adres zijn persoonsgegevens.

GGD Fryslân moet diverse persoonsgegevens gebruiken om haar diensten aan jou te kunnen verlenen en om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. De meest voorkomende typen persoonsgegevens die GGD Fryslân daarvoor verwerkt zijn personalia en identificatiegegevens, medische of psychologische gegevens, financiële en administratieve gegevens.

Op welke basis verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat wij jouw persoonsgegevens alleen maar mogen gebruiken als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat we jouw gegevens alleen mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

Toestemming

Soms moeten we jou uitdrukkelijk om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te mogen gebruiken. Als jij toestemming hebt gegeven, kun je deze ook altijd weer intrekken.

Als we jouw persoonsgegevens gebruiken op basis de wet, de vervulling van een publieke taak of een ‘gerechtvaardigd belang’, dan mag dat zonder jouw toestemming. Je kunt hier wel bezwaar tegen maken. Dit kun je doen via privacy@vrfryslan.nl

Overeenkomst

Als je gebruik maakt van een van onze diensten hebben we jouw persoonsgegevens nodig om die dienst goed te kunnen uitvoeren. In sommige gevallen is het voor een goede dienstverlening nodig dat wij jouw gegevens aan anderen verstrekken. Daarover lees je meer bij  ‘Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken’. Wij gebruiken en delen nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de door jou verzochte dienst.

Wettelijke verplichting

In de wet staan regels waar wij ons als organisatie aan dienen te houden. Bijvoorbeeld dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten vastleggen en in sommige gevallen aan anderen moeten geven. Daarover lees je meer bij  ‘Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken’.

Vitale belangen

Wij mogen jouw persoonsgegevens - zonder jouw toestemming gebruiken - als dit nodig is voor een belang dat essentieel is voor jouw leven of gezondheid en wij jou niet persoonlijk  om toestemming kunnen vragen. Bijvoorbeeld in het geval van een grootschalige ramp, waarbij er acuut gevaar dreigt en de hulpverlening onmiddellijk op gang moet komen. In die situatie is het voor ons natuurlijk niet te doen om eerst alle betrokken personen te informeren en om toestemming te vragen om bijvoorbeeld hun medische gegevens te verwerken.

Publiekrechtelijke taak

GGD Fryslân vervult een aantal publieke taken op het gebied van veiligheid en publieke gezondheid. Die taken zijn in de wet vastgelegd. Toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens geldt bij ons als algemeen uitgangspunt, maar wij mogen jouw persoonsgegevens in sommige gevallen ook zonder jouw toestemming verwerken, als dat noodzakelijk is voor de vervulling van de taken van algemeen belang die ons bij wet zijn opgedragen.  

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen jouw persoonsgegevens ook gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. We moeten dan wel kunnen aantonen dat ons belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af. Bijvoorbeeld in verband met de bescherming van jouw gegevens en die van ons en van anderen.

Waarom en waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de aan ons toegewezen (wettelijke) taken op de terreinen van de publieke gezondheidszorg, brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de daarmee gemoeide diensten zorgvuldig en verantwoord uit te kunnen voeren. De hoeveelheid en de soort persoonsgegevens die wij gebruiken zijn steeds afhankelijk van de dienst of taak die wij uitvoeren (doel/doelen) en blijven in alle gevallen beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel/doelen waarvoor zij worden verwerkt.

Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken

Soms is het nodig dat wij jouw persoonsgegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Verstrekking van persoonsgegevens aan die derden geschiedt zoveel mogelijk met jouw toestemming. Verstrekking van jouw gegevens aan derden zonder jouw toestemming geschiedt slechts wanneer hiervoor een wettelijke grondslag is. Meer hierover kun je lezen onder ‘Op welke basis verwerken we jouw persoonsgegevens?'

Partijen aan wie wij jouw gegevens kunnen verstrekken zijn: 

 • Personen die rechtstreeks zijn betrokken bij de actuele zorg of hulpverlening die wij aan jou verstrekken, tenzij jij daartegen een bezwaar hebt gemaakt;
 • Personen en instanties die tot taak hebben de verleende zorg te controleren en te toetsen. In de wet staat wanneer en welke gegevens wij moeten verstrekken;
 • De betrokken ziektekostenverzekeraar;
 • Onze dienstverleners. We werken samen met bedrijven die ons ondersteunen bij onze dienstverlening, zoals ICT serviceproviders. Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan hen geven, daar zijn wettelijke spelregels voor. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit leggen wij ook vast in verwerkersovereenkomsten. Wij blijven echter zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.
 • Andere personen en instanties, voor zover wettelijk is toegestaan. Bijvoorbeeld advocaten en accountants. Wanneer deze partijen persoonsgegevens verwerken, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan instanties buiten de Europese Unie.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij werken elke dag aan een veiliger en gezonder Fryslân en bij Veiligheidsregio Fryslân zien we het als ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy, als gebruiker van onze diensten en website, zoveel mogelijk te beschermen. Daarom investeren wij voortdurend in onze systemen, procedures en mensen. Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.

Veiligheid is iets waar we samen met jou aan willen werken. Heb jij bijvoorbeeld te maken gehad met een lek in jouw beveiliging, of heb je een vraag of suggestie over de bescherming van jouw persoonsgegevens, mail ons dan op privacy@vrfryslan.nl.

Let zelf ook op de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Controleer of de partij aan wie je jouw persoonsgegevens wilt geven, te vertrouwen is en net zo veilig met jouw gegevens omgaat als wij. Wil jij persoonsgegevens ontvangen? Let er dan op dat jouw eigen apparatuur veilig genoeg is en bijvoorbeeld niet is gehackt of kan worden gehackt.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Wij bewaren jouw persoonsgegevens in elk geval zolang als dat nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. In andere wetten waaraan GGD Fryslân zich moet houden, kunnen wel minimale bewaartermijnen staan. In die gevallen moeten wij jouw gegevens zo lang bewaren als de wet voorschrijft.

Soms kan het gebeuren dat we betrokken raken bij een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, kunnen wij gegevens bewaren in een archief  totdat een eventuele claim is verjaard en wij niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure. 

Jouw rechten

Ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je een aantal rechten waarvan je gebruik kunt maken.

Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking

 • Je kunt ons vragen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou gebruiken voor onze dienstverlening aan jou.
 • Je kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens van jou te corrigeren;
 • Je kunt ons altijd vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Sommige gegevens moeten wij echter op grond van de wet gedurende een bepaalde termijn bewaren.   
 • Je kunt ons vragen tijdelijk het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:
  • je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn;
  • wij maken ten onrechte gebruiken van jouw persoonsgegevens;
  • wij willen de persoonsgegevens die wij van jou gebruiken vernietigen (bijvoorbeeld na de bewaartermijn), maar jij hebt ze nog nodig.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

Je kunt ons vragen om jou een overzicht te verschaffen van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in verband met onze dienstverlening aan jou, zodat je deze gegevens desgewenst kunt hergebruiken of kunt doorgeven aan een andere organisatie. Dit zijn de gegevens die we met jouw toestemming hebben verkregen of de gegevens die we opslaan voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit heet ‘dataportabiliteit’.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om, vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens die wij op grond van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang verwerken.

Wil je gebruik maken van één van jouw hierboven genoemde rechten, dan kun je daartoe een verzoek bij ons indienen via privacy@vrfryslan.nl. Als jij eerder door jou gegeven toestemming voor het gebruik van jouw gegevens wilt intrekken, dan kan dat via ditzelfde mailadres.

Nieuwsbrief

Veiligheidsregio Fryslân verstuurt periodiek een nieuwsbrief in de vorm van een mailing naar geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief wordt alleen verstuurd wanneer daarvoor toestemming is gegeven door middel van een aanmelding. Onderaan iedere mailing bevindt zich de mogelijkheid om de gegevens aan te passen of om je af te melden.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op de computer wordt geplaatst. Deze worden verzameld om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Hierdoor wordt het mogelijk de website te analyseren.

De informatie die wordt gegenereerd door het gebruik van cookies kan worden overgebracht naar de beveiligde servers van Piwik Pro Cloud stores. Deze gegevens kunnen slechts benaderd worden door de Veiligheidsregio Fryslân. Deze worden dan ook gebruikt voor onderzoek. Deze informatie wordt altijd verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding. Daarbij wordt het IP-adres van de gebruiker geanonimiseerd. Deze is opgeslagen.

Verwijzing andere websites

De website van GGD Fryslân bevat verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van vrfryslan.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor onze doelgroepen. GGD Fryslân is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven dan ook geen garantie en zijn niet aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Eindverantwoordelijkheid

Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen GGD Fryslân is het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân. Contactgegevens:

Harlingertrekweg 58
8913 HR Leeuwarden
info@vrfryslan.nl

Contact en vragen

Heb je een vraag, idee of klacht over onze dienstverlening neem dan contact met ons op.  Vragen over dit privacystatement en de bescherming van persoonsgegevens kun je mailen naar privacy@vrfryslan.nl

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je een klacht indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke via privacy@vrfryslan.nl. Indien dit niet leidt tot een voor jou acceptabel resultaat, dan kun je je wenden tot onze klachtenfunctionaris. Dit kan eventueel ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen

Wij blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren. Daarbij blijven wij ook bedenken hoe we jouw privacy beter kunnen respecteren en beschermen. Daarom kan het zijn dat dit  privacystatement van tijd tot tijd door ons wordt gewijzigd. Het meest actuele privacystatement vind je altijd op deze pagina. In het privacystatement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. We adviseren je om dit privacystatement regelmatig te raadplegen.

 

25 mei 2018